زمان ارسال چکیده / مقاله
تا 20 اردی‌بهشت 1401
پیش نشست همایش
تیرماه 1401

زمان برگزاری همایش
مهرماه 1402قابل توجه پژوهشگران گرامی
لطفا برای ارسال مقاله به نکات زیر توجه نمایید:
1- فرم اطلاعات نویسنده / نویسندگان با ذکر نویسنده مسئول در قسمت انتهای کاربرگ، باید پیوست متن مقاله شده و به پست الکترونیک ارسال شود.
2- متن مقاله با رعایت شیوه‌نامه نگارش همایش، به پست الکترونیک همایش (به همراه فرم اطلاعات نویسنده / نویسندگان) با نشانی   INFO@KOOHESTANIHAMAYESH.IR   ارسال گردد.
 
با احترام
دبیرخانه علمی و اجرایی همایش ملیدانلود راهنمای نگارش

دانلود فایل اطلاعات نویسندگان

سامانه کاربران

سامانه داوران


الف- سیره فردی ـ عملی آیت‌الله کوهستانی
- زهد و پارسایی و ساده‌زیستی در سیره فردی ـ عملی‌آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سلوک فردی و سیره عملی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مسئله طلبه‌پروری
- و ...

ب- سیره علمی ـ مطالعاتی آیت‌الله کوهستانی
- آراء و نظرات فقهی، فلسفی و عرفانی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- سیره علمی ـ مدیریتی آیت‌الله کوهستانی(ره) در مدیریت حوزه علمیه
- آیت‌الله کوهستانی(ره) از منظر بزرگان
- توحید، خداباوری و ولایت‌مداری در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- کرامات، حالات عرفانی و جلوه‌های رضا و تسلیم در اندیشه و سیره آیت‌الله کوهستانی(ره)
- و ...

ج- سیره اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی
- زمان‌شناسی و آگاهی اجتماعی ـ سیاسی آیت‌الله کوهستانی(ره)
- نقش آیت‌الله کوهستانی(ره) در فرهنگ عمومی
- و ...